Bygglovsskola för slott och koja

Här tänkte jag guida dig, som ska bygga genom byggprocessen. Vi börjar med det som är vanligt för en typisk villa. Fortsätter med mindre projekt, som tillbyggnad och komplementsbyggnad, för att avsluta med större offentliga och kommersiella byggnader.

En kort summering. Det börjar med att du söker bygglov. Nästa steg är startbesked. Därefter själva byggandet och slutligen slutbesked. Sen får du flytta in.

1. Bygglovet

Bygglovet kan delas in i

  • Ansökan. Skicka in en ansökan med ritningar och utse en kontrollansvarig. Det ska vara ritningar för situationsplan, våningsplan, fasader och sektion. Det vanliga är att anlita en arkitekt. Du får rita själv, men ritningarna ska vara fackmannamässiga. Kostnaden för ritningar från en arkitekt är i mycket runda tal 1 – 3% av totala byggkostnaden. Att rita, så att kommunen godkänner ritningarna är rutin för en arkitekt. För en lekman är det en ofta utmaning. För den som aldrig gjort tekniska ritningar är det mycket svårt att lyckas, vill jag påstå. Kontrollansvarig ska vara certifierad och de personerna finns listade hos Boverket.
  • Granskning av bygglov. Din ansökan granskas och saknas det handlingar eller om något är bristfälligt, begär handläggaren kompletteringar
  • Beslut om bygglov. När ärendet är komplett, har handläggaren 10 veckor på sig att ta beslut. Under den här tiden bedöms det om byggnaden och dess placering följer den lokala detaljplanen. Dessutom kontaktas också grannar vanligen. När beslutet har kungjorts tar det 4 veckor innan beslutet vunnit laga kraft. Du har sedan 2 år på dig att påbörja byggnadsarbetet och 5 år att avsluta byggandet.

Det var allt för den här gången, men det kommer mera, som inledningen antyder. Lycka till.