PROFFS

Energiberäkningar / Energibalans

Vad innebär energiberäkning och vad ska jag tänka på?

Jag utför energiberäkningar eller energibalans, som det också kallas. Det innebär att byggnadens årsförbrukning av energi, för ett genomsnittligt år beräknas. Resultatet presenteras som ”Primärenergital” energi per kvadratmeter uppvärmd yta och år. Utan att gå närmare in på detaljer, så betyder ett lägre tal bättre energiprestanda oavsett var i landet du bor eller hur ditt hus ska värmas upp. Även max eleffekt beräknas då värmepump ska användas, vilket kan vara bra när du skall dimensionera värmesystemet eller bestämma borrdjup för bergvärme. För mindre byggnader görs en mer förenklad beräkning, se nedan.


Det är olika krav för enbostadshus, flerbostadshus respektive lokaler. För lokaler är det ofta nödvändigt att räkna kylbehovet och dessutom ska värmebalansen beräknas timme för timme. Ytterligare en skillnad är att värme från människor, verksamhet och belysning oftast är betydligt större. Även ventilationen är högre än för bostäder.

Tänk på följande:

 • Det finns lagkrav på hur högt U-värde en ny byggnad får ha. Det här kravet är oftast det, som är svårast att klara för enbostadshus. De senaste kraven är lite strängare. Det som spelar störst roll är andelen fönsteryta. Alltför stor del fönsteryta kan innebära att byggnaden inte klarar lagkrav. Väggarnas U-värde spelar också ganska stor roll. Tak och grund är oftast välisolerade i alla nybyggda hus. Jag är gärna med i en dialog med dig och kunden, innan ni låser hur bygglovet ska se ut. Det kan spara tid och pengar. Det här kravet är lättare att klara för flerbostadshus och lokaler.
 • Näst efter U-värdet, så är det uppvärmningssystemet, som avgör energiförbrukningen. Bergvärme förbrukar, som regel minst värme, men det är inte alltid att du får pengarna tillbaka jämfört med andra typer av värmepumpar. Självklart finns det ibland möjlighet till fjärrvärme eller tillgång till ved.
 • Ventilationssystem spelar också en betydande roll för energiförbrukningen. Frånluftsventilation är billigare och enklare att installera, men energiförbrukningen blir högre och den, som är känslig för drag kan uppleva att det blir drag kalla dagar. FTX sänker energiförbrukningen, men det kostar betydligt mer att installera och det är ofta svårt att tjäna in investeringen

Hur säkerställs att beräkningarna har god kvalité och att de blir godtagna av kommunerna.

 • Jag följer Boverkets anvisningar för energiberäkningar noga och tar för byggnaden med förutom ytor även med köldbryggor och värmelagringskapacitet.
 • Jag använder ett ISO certifierat beräkningsprogram, VIP Energy, som tar med följande indata:
   • Klimatdata för många orter runtom i Sverige
   • Materialdata för byggnadsmaterial
   • Värmepumpens karaktäristik, om sådan ska användas
 • Följande beräknas:
   • Total energiförbrukning för hela året
   • U-värde för hela byggnaden
   • Max eleffekt den kallaste perioden.
   • Byggnadens förmåga att lagra värme avspeglas i resultatet. Ett lagkrav för beräkning av kommersiella byggnader
   • Komfortkyla. Speciellt för lokaler är det vanligt
   • El från solceller och hur mycket, som kan tillgodoräknas
 • Dessutom:
   • Flera zoner kan beräknas. När olika avdelningar har alltför olika förutsättningar är det bättre att dela upp beräkningen. På så sätt syns det att exempelvis ett kontor med mycket glas behöver kylas, men att resten klarar sig utan. Det kan ju också vara olika temperatur i lager respektive kontor

Priser

Alla priser är exklusive moms. En energiberäkning för enbostadshus, kostar 2600 – 3200 kr. En förenklad beräkning kostar mellan 1 600 och 2 400 kr. Det är en U-värdeberäkning för ny eller tillbyggd uppvärmd yta på under 50 m².


För offentliga och kommersiella fastigheter avgörs priset från fall till fall eftersom de byggnaderna varierar enormt mycket. Be gärna om en offert.

Vad behöver vi veta för att kunna göra en energiberäkning

Följande uppgifter vill vi ha för att göra en energiberäkning.

 • Bygglovsritningar
 • Konstruktionsritningar eller materiallista på materialen från tak till grund
 • U-värde för fönster och dörrar. Kan också gå bra med fabriksblad. Går inte det, så ange om det är 2-glas eller 3-glas fönster
 • Värmekälla, fjärrvärme eller vilken typ av bränsle eller värmepump det är. Är det värmepump vill vi veta om det är bergvärme, luft/vatten eller frånluftsvärme. Det är bra att veta fabrikatet, men inte helt nödvändigt
 • Typ av ventilation, frånluftsventilation eller FTX ventilation

Kostnads och besparings beräkning för energiåtgärd

Vi kan även göra beräkningar av energibesparingar. Det kan gälla injustering av ett värmesystem, effekter av tilläggsisolering eller ändring av belysning eller annan utrustning.

Kontakta mig

Har du några frågor eller funderingar så tveka inte att höra av dig. Du kan enkelt skicka din fråga i formuläret eller ringa, 070 – 616 28 14