Privat

Energiberäkningar / Energibalans

Vad innebär energiberäkning och vad ska jag tänka på?

Jag utför energiberäkningar eller energibalans, som det också kallas. Det innebär att byggnadens årsförbrukning av energi, för ett genomsnittligt år beräknas. Resultatet presenteras som ”Primärenergital” energi per kvadratmeter uppvärmd yta och år. Utan att gå närmare in på detaljer, så betyder ett lägre tal bättre energiprestanda oavsett var i landet du bor eller hur ditt hus ska värmas upp. För mindre byggnader görs en mer förenklad beräkning, se nedan.

Tänk på följande

 • Det finns lagkrav på hur högt U-värde* en ny byggnad får ha. Det här kravet är oftast det, som är svårast att klara för enbostadshus. De senaste kraven är lite strängare. Det som spelar störst roll är andelen fönsteryta. Alltför stor del fönsteryta innebär att byggnaden inte klarar lagkrav. Det går bra med några rejäla fönster, men när det är mer fönster än vägg, blir det problem. Sen är det väggarnas isoleringsförmåga, som spelar roll. Både tjocklek och material påverkar. Grundens och takets isolering är oftast bra i nybyggda hus och ändringar där, spelar minst roll för totalvärdet. *U-värde är ett mått på hur mycket värme som går igenom en yta. Ett hus med lågt U-värde betyder att huset är välisolerat.
 • Näst efter U-värdet, så är det uppvärmningssystemet, som avgör energiförbrukningen. Framför allt finns det många olika typer av värmepumpar. Bergvärme förbrukar, som regel minst värme, men det är inte alltid att du får pengarna tillbaka jämfört med luft/vatten värmepump eller frånluftsvärmepump. Självklart finns det ibland till möjlighet fjärrvärme eller tillgång till ved. Olja används knappast alls i nya hus och inte heller direktverkande el av kostnadsskäl
 • Ventilationssystem spelar också en betydande roll för energiförbrukningen. Frånluftsventilation är billigare och enklare att installera, men energiförbrukningen blir högre och den, som är känslig för drag kan uppleva att det blir drag kalla dagar. FTX system d.v.s. säga både till och frånluft med värmeväxling sänker energiförbrukningen och det blir aldrig dragigt. Det kostar betydligt mer att installera och det är ofta svårt att tjäna in investeringen.

Hur säkerställs att beräkningarna har god kvalité och att de blir godtagna av kommunerna.

 • Jag följer Boverkets anvisningar för energiberäkningar och tar för byggnaden även med s.k. köldbryggor som finns i kanter, fogar och runt fönster.
 • Jag använder ett ISO certifierat beräkningsprogram, som tar med följande indata
 • Klimatdata för många orter runtom i Sverige
 • Materialdata för byggnadsmaterial
 • Värmepumpens karaktäristik, om sådan ska användas
 • Följande beräknas
 • Total energiförbrukning för hela året
 • U-värde för hela byggnaden. U-värde se ovan.
 • Max eleffekt den kallaste perioden. Gäller för hus med elvärme eller värmepumpar
 • Komfortkyla. Inte så vanligt i flerbostadshus, men där det förekommer, ska det ingå
 • El från solceller, när det förekommer och hur mycket, som kan tillgodoräknas

Priser

Alla priser är inklusive moms. En energiberäkning för enbostadshus, kostar 3 200 – 4 000 kr där 3 500 kr är det vanligaste.

En förenklad beräkning kostar mellan 2 000 och 3 000 kr. Det är en så kallad U-värdeberäkning för ny eller tillbyggd uppvärmd yta på under 50 m². Det är bara en beräkning av byggnadens isoleringsförmåga och tar inte hänsyn till uppvärmningssystem eller ventilation.

Har du några frågor eller funderingar så tveka inte att höra av dig. Du kan enkelt skicka din fråga i formuläret eller ringa, 070 – 616 28 14