Energiberäkningar/ Energibalans

Vad innebär energiberäkning och vad ska jag tänka på?

Vi utför energiberäkningar eller energibalans vilket är ordet som Boverket använder. Det innebär att byggnadens årsförbrukning av energi, för ett genomsnittligt år beräknas. Är det direktel eller någon form av värmepump, så är det elförbrukningen för uppvärmningen som beräknas. Är det någon form av bränsle exempelvis ved eller gas, så är det bränslets energiinnehåll som beräknas. Slutresultatet anges som energi per kvadratmeter uppvärmd yta och år.  Även maxeffekten går att beräkna, vilket kan vara bra när du skall dimensionera värmesystemet.

Det första du bör tänka på är att kommunen ska godkänna energiberäkningen innan du får bygga. Den måste alltså vara av god kvalité och begriplig, så att handläggaren på kommunen inte blir tveksam om uppgifternas riktighet. God kvalité innebär att beräkningen är tillräckligt detaljerad, använder relevanta indata och sen beräknar dem på ett riktigt sätt. Det är bra om resultatet presenteras tydligt, med slutresultatet först och sen de mest avgörande delresultaten.

Hur säkerställer vi att beräkningarna har god kvalité och att de blir godtagna av kommunerna.

  • Vi följer Boverkets anvisningar för energiberäkningar noga och tar förutom ytor även med s.k. köldbryggor som finns i kanter, fogar och runt fönster.
  • Vi använder ett ISO certifierat beräkningsprogram, som även tar hänsyn till att värme och kyla stannar kvar i byggnaden ett tag. Programmet innehåller även klimatdata för 10 orter runtom i Sverige och olika slags ventilation kan tas med i beräkningarna.
  • Speciellt för värmepumpar är vi tvungen att göra egna justeringar,  eftersom de har olika prestanda och karaktäristik.
  • Slutligen är det en viss skillnad om byggnaden värms upp med golvvärme eller radiatorer, vilket vi justerar för.

Vi använder ett certifierat beräkningsprogram VIP Energy från Strusoft AB

https://strusoft.com/products/vip-energy

Programmet är godkänt för bostäder, såväl som för lokaler och beräknar energibalansen timme för timme över året.

 

Olika typer av tjänster

Energiberäkning/energibalans för bostadshus

 I det flesta fall behöver bara värmeförbrukningen beräknas enligt ovan. Mer sällan behöver du beräkna eventuellt kylbehov. Kylbehovet i bostäder i våra trakter är ofta ringa, men med stora fönster åt söder kan det bli aktuellt. Observera att effektbehovet för värmesystemet går att beräkna.

För mindre byggnader finns enklare alternativ till energibalans. Oftast räcker det då med en förenklad beräkning av byggnadsskalet. En s.k. U-värdes beräkning.  En energibalans är alltid en godkänd metod, men reglerna gör det ofta svårt att få små hus godkända. Hör med din kommun vilken typ av energiberäkning de begär.

Energiberäkning/energibalans för offentliga och kommersiella byggnader

Detsamma som gäller för bostäder gäller även den här typen av lokaler, med några undantag. Det är ofta nödvändigt att räkna kylbehovet och dessutom ska värmebalansen beräknas timme för timme. Ytterligare en skillnad är att värme från människor, verksamhet och belysning kan variera högst avsevärt och det går inte alltid att utgå från en schablon. Stora byggnader är oftast mer komplexa naturligt nog. Programmet klarar även att beräkna flera zoner. Det är bra om en del av byggnaden har annan temperatur eller delar av byggnaden har en avsevärt annorlunda värmelast. 

Vad behöver vi veta för att kunna göra en energiberäkning

Följande uppgifter vill vi ha för att göra en energiberäkning.

  • Bygglovsritningar
  • Konstruktionsritningar eller materiallista på materialen från tak till grund
  • U-värde fönster
  • Typ av ventilation, frånluftsventilation eller FTX ventilation (från och tilluft med värmeåtervinning)
  • Värmekälla, fjärrvärme eller vilken typ av bränsle eller värmepump. Är det värmepump vill vi veta om det är bergvärme, luft/vatten eller frånluftsvärme. Det är bra att veta fabrikatet, men inte helt nödvändigt.

Kostnads och besparings beräkning för energiåtgärd

Vi kan även göra beräkningar av energibesparingar. Det kan gälla injustering av ett värmesystem, effekter av tilläggsisolering eller ändring av belysning eller annan utrustning.

Priser

En energiberäkning för enbostadshus, kostar 3 800 kr inkl. moms, för privatpersoner och 3 000 kr + moms för företag. För lokaler med kylbehov och för andra ändamål än bara boende avgör vi priset från fall till fall. Du kan dock alltid få veta priset innan. En förenklad beräkning kostar mellan 2000 och 2700 kr inkl moms.

För offentliga och kommersiella fastigheter avgörs priset från fall till fall. Bekräftelse av uppdrag: Är ni nöjda med offerten bekräftar ni via e-post att vi är överens om innehållet i offerten, pris och uppdragsbeskrivning. I och med att du bekräftar offerten har ni ingått ett avtal om uppdrag. Mejl är giltig handling för avtal.